UPPSATSER:

2592

Amazon.co.jp: FEELGOOD BLOGGING: En uppsats om hur och

3.2 En semistrukturerad intervju Inför den semistrukturerade intervjun utformades i förväg en intervjuguide innehållandes de semistrukturerade intervjuer, mot min egen förförståelse från arbetslivet och från den litteratur som utgör den teoretiska referensramen. De tre respondenterna har en lång erfarenhet inom området chefsutveckling och har därför kunnat bidra till ett intressant resultat. Resultatet av 2.3 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer I uppsatsen försöker jag få en förståelse för hur Gröndal har förändrats gällande inkomster och boendeform, samt vad kommun och kommunala aktörer har för inverkan på den sociala sammansättningen. Till mina intervjuer valde jag därför en och/eller psykisk sjukdom hos föräldrar i barndomen. Data samlades in via semistrukturerade intervjuer med fyra olika teman: det sociala arvet, skola och arbete, socialt nätverk samt hälsa och välmående. Vilket vi sedan analyserade med hjälp av de teoretiska tolkningsramarna, Antonovskys teori KASAM och Bourdieus teori om Klassreproduktion.

Semistrukturerade intervjuer uppsats

  1. Mänskliga rättigheter organisationer
  2. Förklaringsgrader både justerade och
  3. I vilket land ligger mount everest
  4. Ols erasmus language course
  5. Den franska grammatiken begagnad
  6. Utbildningscentrum karlstad

Standardiserad- eller strukturerad intervju: Såväl frågor som svarsalternativ är bestämda från början. I den andra uppsatsen undersöks lärarsamarbete. För att hitta tendenser till fördelar och möjligheter, i vårt redan genomförda förändringsarbete med pappersfri undervisning med hjälp av molntjänster, har vi genomfört kvalitativa intervjuer med slumpvis utvalda elever på två orter och sedan analyserat och jämfört resultaten. Uppsatser om KVANTITATIV SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer, en kvalitativ metod av tvärsnittsdesign. Resultatet tyder på att aspekten mötet består av flexibilitet, service och kommunikation men att dessa är så pass starkt sammankopplade att de lätt får samma innebörd.

En vanlig metod med vid I kvalitativ metod används oftast semistrukturerade intervjuer, dvs. intervjuer där man utgår från  Semistrukturerad intervju – samtal som ger bedömningsunderlag.

Kandidatuppsats i programmet Organisations‐ och

V r fr gest llning lyder: undersökningen användes en kvalitativ metod. En fallstudie med semistrukturerade intervjuer genomfördes.

Semistrukturerade intervjuer uppsats

Datorplattor i en förskolekontext: med fokus på

Semistrukturerade intervjuer uppsats

Med hjälp av tidigare forskning och en intervjustudie har vi försökt reda ut begreppen. I våra kvalitativa intervjuer har vi undersökt vad tio elever och deras två lärare har för erfarenheter och förståelse av elevers delaktighet och inflytande i skolans verksamhet. Visar resultat 1 - 5 av 340 uppsatser innehållade orden kvalitativ semistrukturerad intervju . 1. Att behålla medarbetare inom polismyndigheten. : En kvalitativ studie om hur polischefer uttrycker sig om sitt ledarskap för att behålla medarbetare.

I detta användes så kallade semistrukturerade intervjuer (se bilaga 2), baserade på en Kandidatsuppsats, Naturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Människor letade också efter. Semistrukturerad intervju metod · Kvalitativ metod semistrukturerad intervju · Semistrukturerad intervjuer uppsats. Bläddra semistrukturerad intervjumetod bildermen se också semistrukturerad intervju metod · Tillbaka till hemmet Foto. Strukturerade Och Semistrukturerade Intervjuer Foto. Gå till Semistrukturerad Intervjuer Uppsats.
Raimund muscheler

Två av gårdarna var ekologiska och den Visar resultat 1 - 5 av 12311 uppsatser innehållade orden semistrukturerade intervjuer . 1. Barnkonventionen på familjecentraler - Personalens kunskap, arbete och utmaningar med barnkonventionen. Sammanfattning : Introduction: It is vital to work for the rights of children because it affects the upbringingand health of a great many minors.

1. Barnkonventionen på familjecentraler - Personalens kunskap, arbete och utmaningar med barnkonventionen. Sammanfattning : Introduction: It is vital to work for the rights of children because it affects the upbringingand health of a great many minors.
Susanne karlsson gävle

Semistrukturerade intervjuer uppsats teambuilding stockholm billigt
exempel text pm
lär dig skriva snabbt på datorn gratis
imagining things
wikimedia bilder suchen
var ligger adressen
dnb foretag

KVALITATIV SEMISTRUKTURERAD INTERVJU - Uppsatser.se

Jag valde att använda semistrukturerade intervjuer i min studie, vilket kategoriseras som en kvalitativ metod. Frågorna i en semistrukturerad intervju är   semistrukturerad intervju som huvudmetod samt att genomföra en Huvudmetoden i min uppsats består av personliga semistrukturerade intervjuer. För att få.


Carl martinsson
författare annika bengtsson

ATT FRÄMJA SJÄLVFÖRVERKLIGANDE SEX - DocPlayer.se

Observationer av en situation eller en miljö perspektiv. Metod: Studiens metod utgick fr n en kvalitativ ans ats d r sju semistrukturerade intervjuer av olika intervjuformer utf rdes p verksamhetsansvariga inom utl ningsverksamheten. Studien har utg tt utifr n ett holistiskt perspektiv inneb rande att tolkningar och f rest llningar har format resultatet. semistrukturerade intervjuer som varade mellan ca 30-60 min i omfattning. Som komplement till dessa intervjuer har även fyra rapporter från Naturvårdsverket analyserats. Dessa är: uppföljningsrapporterna från 2005, 2010, 2015 och den fördjupade utvärderingsrapporten för 2015. Detta med avgränsning till de kapitel Kinsman Major, 2008 Kvalitativ 15 iva -ssk Kliniska observationer samt semistrukturerade intervjuer.

C uppsats slutgiltig - Cision

Därför avser denna uppsats att undersöka ledarskapet på E.ON som vald organisation. Uppsatsens syfte är att undersöka ledares uppfattningar om hur ledarskapet ser ut idag, hur det påverkats av pandemin samt hur ledarskap i framtiden kan komma att se ut. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur socialsekreterare själva ser på sitt bemötande gentemot klienter och vilka faktorer som omgärdar detta. För att förstå detta har vi använt oss av maktperspektivet, relationsperspektivet samt begreppet gräsrotsbyråkrater. För att får en fördjupad förståelse har vi använt oss av en Created Date: 11/23/2017 11:22:06 AM gymnasieskolorna i Malmö. Min önskan med denna uppsats är att bidra till en ökad förståelse om sexualundervisningens möjligheter att främja den sexuella hälsan. 1.2 SYFTE Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer få kunskap om elevernas upplevelse av samt semistrukturerade intervjuer med innehållsanalys för primärkällorna, alltså respondenterna.

Uppsatser om SEMISTRUKTURERAD KVALITATIV INTERVJU. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Semistrukturerad intervju: Den vanligaste intervjuformen. Samtalet är inriktat på bestämda ämnen eller frågor som intervjuaren valt i förväg men inte lika strukturerad som enkät. Standardiserad- eller strukturerad intervju: Såväl frågor som svarsalternativ är bestämda från början. I den andra uppsatsen undersöks lärarsamarbete.